GDPR en Privacy

VZW Rent a Priest hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met de verzamelde persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw
privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met de persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in
  deze privacyverklaring; 
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 
 • geen persoonsgegevens doorgeven worden aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 
Als  VZW  Rent  a  Priest  zijn  wij  verantwoordelijk  voor  de  verwerking  van  uw persoonsgegevens.  Indien  u  na  het  doornemen  van  onze  privacyverklaring  vragen 
heeft  over  de  verwerking  van  uw  persoonsgegevens  of  de  uitoefening  van  uw rechten, kan dit via onderstaande contactgegevens:
 
VZW Rent a Priest – Emmaüs 
Kleine Tieltstraat 3 
8750 Wingene 
info@rentapriest.be 
Telefoon: +32 496 82 35 12 
Contactpersoon: Lydia Bormans 
 
 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

VZW Rent a Priest verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om contact met u te kunnen opnemen en u te begeleiden op weg naar de gevraagde dienst (uitvoering overeenkomst)
 • Verzenden van onze nieuwsbrief (toestemming betrokkene)
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (uitvoering overeenkomst)
 • Om een attest te kunnen uitschrijven (uitvoering overeenkomst)
 • Om u te feliciteren met verjaardagen, informatie te verstrekken gebonden aan bepaalde leeftijd zoals informatie omtrent communie, vormsel of lentefeest (toestemming betrokkene)

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens van u hebben verkregen.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

VZW Rent a Priest verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Persoonsgegevens van de aanvrager: Voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en gsm-nummer
 • Bij doopviering: Voor- en achternaam kind, adresgegevens, geboortedatum, geboorteplaats, voor- en achternaam peter(s) en/of meter(s)
 • Bij communie: Voor- en achternaam kind, adresgegevens, geboortedatum, geboorteplaats, voor- en achternaam peter(s) en/of meter(s)
 • Bij huwelijk: Voor- en achternaam van beide partners
 • Bij overlijden: Voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, voor- en achternaam partner

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

VZW Rent a Priest verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Godsdienst of levensovertuiging 
 • Seksuele leven 
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of wettelijke vertegenwoordiger. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rentapriest.be, dan
verwijderen wij deze informatie.

Waar worden de persoonsgegevens verzameld?

De persoonsgegevens worden opgeslagen in een database op de server waarop onze website gehost wordt.

Wie verwerkt de persoonsgegevens?

De webbeheerder

Geautomatiseerde besluitvorming

VZW Rent a Priest neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Delen van persoonsgegevens met derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Met
bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. VZW Rent a Priest blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt VZW Rent a Priest uw persoonsgegevens aan andere derden, namelijk de voorgangers en de leden van de Algemene Vergadering. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Unie.

Bewaartermijn

VZW Rent a Priest bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen.
Waaronder maatregelen die de gegevens beschermen tegen inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerking. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd
zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@rentapriest.be.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

VZW Rent a Priest gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt recht op inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U hebt recht op correctie en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of
onvolledig zijn. 

U mag eisen dat uw persoonsgegevens gewist worden wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt, wanneer er geen gerechtvaardigd doel meer bestaat voor de verwerking, wanneer u terugkomt op uw toestemming betreffende de verwerking van bepaalde gegevens en de organisatie zich niet kan baseren op een ander gerechtvaardigd doel voor de verwerking.

U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken wanneer u de juistheid van die gegevens betwist of wanneer u zich verzet tegen de verwerking van de gegevens zodat de gegevens alleen nog verwerkt kunnen worden met uw toestemming, voor de vaststelling van de uitoefening of de verdediging van rechten voor de  rechtbank of voor de bescherming van de  rechten van een andere persoon.   

U  hebt  het  recht  om  zich  te  verzetten  tegen  de  verwerking  van  uw persoonsgegevens  om  redenen  die  verband  houden  met  uw  bijzondere  situatie, tenzij voor de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de  inachtneming van de contractuele of wettelijke verplichtingen van de organisatie.    

U  kunt de persoonsgegevens die u ons heeft  verstrekt en die wij  geautomatiseerd verwerken, ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat, zodat  u  deze  kunt  doorgeven  aan  een  andere  verwerkingsverantwoordelijke  of zodat wij deze, op uw vraag en als dit technisch mogelijk is, kunnen overmaken aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.  

Voor de verwerking van persoonsgegevens die wij op basis van uw toestemming hebben verkregen, kunt u uw  toestemming om het even wanneer intrekken. De verwerking van deze gegevens vóór de intrekking van de toestemming blijft geldig 

U kunt een verzoek  tot  inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek  tot  intrekking van uw  toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rentapriest.be. 

 Om uw identiteit te controleren vragen wij om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden u sterk aan om daarbij uw pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat. 

Klachten

VZW Rent a Priest wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacyverklaring

VZW Rent a Priest kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 12 februari 2020. Oudere versies van onze privacyverklaring zullen in ons archief worden opgeslagen.