Wat na de doop? Wat te doen bij een communie?

Na de doopviering hoeft u niets te ondernemen. Jullie krijgen na de doop van onze voorganger een geldig doopattest dat jullie goed dienen bij te houden.

Ben je dit doopattest kwijt, dan kan je altijd een duplicaat vragen bij de voorganger die jullie toen destijds heeft geholpen.

Als de tijd van de communie eraan komt, dan kijkt de verantwoordelijke van de parochie of de aangemelde kinderen gedoopt zijn. Dit controleren ze in het eigen doopregister van de parochie. Is een kind niet op de eigen parochie gedoopt zal men vragen waar het wel gedoopt werd. Het is dan de taak van de parochie om doopattesten op te vragen in de parochie waar jullie kind werd ingeschreven. Dit proces mag niet in de klasverband verlopen om geen onderscheid te maken tussen gedoopt en niet gedoopte kinderen.

U kan op dit moment een copy van het doopattest dat wij u bezorgd hebben, afgeven aan de verantwoordelijke van de parochie.

Dan ligt het in de handen van de parochie wat zij hier verder mee doen. Vele pastorale betrokken mensen zijn blij met het aansluiten van het kind bij de eerste communie die de kerk organiseert. Dat is evenzeer onze betrachting, om als kleiner opstapje de drempel naar de kerk te verlagen en de weg opnieuw te wijzen. Je kan daar perfect aansluiten. Dus dit warme en pastorale proces omarmen we en moedigen wij van harte aan.

Volgens de laatste richtlijnen die binnen alle bischoppen van Vlaanderen verspreid werd, zou er nog een ‘opname ritueel’ moeten gebeuren. Ook dit kan verschillende vormen aannemen. Her en der is dat een eenvoudig gesprek met de betrokken verantwoordelijke (pastoor of pastoraal medewerker). Even vaak is dit een viering bijwonen waarin vermeld wordt dat een kind wordt opgenomen in de gemeenschap en in de parochie van harte welkom wordt geheten. Daarbij zal de verantwoordelijke ook een dossier opmaken en overmaken aan het bisdom die de doop goedkeurt en dit welkomstmoment zal aanraden.

Geef de parochies ook de tijd om dit te doen, nog snel je kind laten dopen voor de communie eraan komt binnen enkele weken / maanden, is daarom geen goed plan en doen wij liever niet.

Het mag geenszins een vingerwijzing zijn of zware veroordelend karakter hebben (machtsmisbruik wijzen wij allen volledig af). De keuze die jullie ooit maakten om bij ons aan te kloppen was er een in eer en geweten. We onderstrepen dus de vaak zeer vlotte samenwerking met parochies. We hopen dat dit nog meer zijn weg mag vinden bij tal van pastoors en medewerkers. In heel veel parochies loopt dit zeer vlot, zonder problemen. Herdopen kan en mag in geen geval, wij geloven als Christenen allemaal in 1 doopsel, dat geldig werd toegediend (als er met water gedoopt werd in de naam van de Vader – Zoon – heilige Geest).

Mocht er zich toch een problematische situatie zich voordoen, dan blijven wij uiteraard bereid jullie verder op weg te helpen. Hetzij met de communieviering zelf vorm en inhoud te geven, of doorheen gesprekken die wij vooral met elk van de bisschoppen voeren. Ook met de bisschoppen worden banden warm gehouden.

Er is nog nooit een kind

dat zijn communie niet heeft kunnen doen

omdat het gedoopt werd

door een van onze voorgangers.