Doopsel of Geboortefeest

Een geboorte doet wat met een mens: nieuw leven vieren en kinderen welkom heten in deze wereld kan tijdens een viering begeleid en voorgegaan door een medewerker van onze organisatie. We laten daarbij de keuze tussen een geboortefeest of een doopviering.

Met familie en vrienden uitdrukkelijk tijd maken om een mensenkind te verwelkomen op de wereld, kan tijdens een geboortefeest. Er wordt samen gezocht naar woorden, liederen en symbolen van waarde die uitdrukken wat de mensen die rond dit nieuwe leven staan, hem of haar in verbondenheid met de grote wereld willen meegeven voor de toekomst.

Tijdens een doopviering wordt iemand opgenomen in de grote wereldwijde familie van christenen. Bij ons gebeurt dit in de schoot van de katholieke kerk. Oeroude symbolen krijgen een plaats maar worden creatief en in samenspraak geduid en gestalte gegeven. De voorganger zal een doopattest verstrekken dat desgevraagd kan voorgelegd worden aan de parochie bij gelegenheid van eerste communie of vormsel

Geldigheid van het doopattest

Is een doopsel van Rent a Priest, Emmaüs een echt katholiek doopsel?

Een doopsel toegediend door een voorganger van Rent a Priest, Emmaüs is een geldig katholiek doopsel.

Dat bevestigen niet alleen de Belgische bisschoppen evenals professor Torfs, kerkjurist maar ook het Kerkelijk Wetboek. 

Een katholiek doopsel kan je maar één keer in je leven ontvangen. Nooit kan een kerkelijke bedienaar (bv. pastoor) beweren dat dit doopsel van Rent a Priest later nog eens moet worden overgedaan. Dit tweede doopsel zou uiteraard ongeldig zijn.

Als ouders die hun kind via Rent a Priest, Emmaüs laten dopen, doen zij er goed aan, indien ze later ter gelegenheid van een communiefeest of vormsel hun kind willen laten aansluiten bij de voorbereidende catechese van een plaatselijke parochie, een duplicaat van hun doopattest dat Rent a Priest aflevert, te bezorgen aan de plaatselijk pastoor. Hij zal dit doopattest laten opnemen in het parochiaal doopregister van de parochie waarbinnen die ouders (of een van beiden) gedomicilieerd zijn.

Deze pastoor, mocht hij twijfels hebben, is er aan gehouden in dat geval dit duplicaat aan zijn bisschop voor te leggen. De bisschop zal de pastoor bevestigen dit kind toe te laten, de voorbereiding en de viering van communie of vormsel mee te maken, net zoals alle andere kinderen van de parochie. Officieel noemt men dit in de kerk: ‘de opname in de volledige gemeenschap van de katholieke kerk’. Men kan ook een welkomstritueel voorstellen waarin uw kind opgenomen wordt in de parochiegemeenschap.

Of zoals Mgr. Bonny, bisschop van Antwerpen, het verwoordt: “Zoals steeds in dergelijke gevallen dient de plaatselijke pastorale verantwoordelijke (lees: pastoor) een aanvraag in bij de bisschop tot opname in de volledige gemeenschap van de katholieke Kerk.”

Een doopattest kan nooit openbaar gemaakt worden (cfr. de privacywetgeving), zonder de schriftelijke toestemming van de persoon zelf (of zijn ouder of voogd).

Om die reden kan geen enkele pastoor/priester, parochiemedewerker of godsdienstleerkracht, zonder de privacywetten te overtreden, in zijn kerk, school… of waar ook, openbaar maken wie waar gedoopt is.

Boek nu een doopsel of geboortefeest

Richtprijs Doopsel

Onze organisatie is niet gesubsidieerd zoals de kerk en sommige vrijzinnige organisaties.
Wij moeten dus in eigen middelen voorzien, daarom vragen wij een bijdrage van:

  • 250 euro + vervoerskosten (€ 0.42/km)

Voor meerdere dopelingen uit verschillende gezinnen kan een supplement aangerekend worden.

Extra’s zijn soms mogelijk: bv. boekjes, geluidsinstallatie, tekstverwerking, …