Doopsel of geboortefeest

Een geboorte doet wat met een mens: nieuw leven vieren en kinderen welkom heten in deze wereld kan tijdens een viering begeleid en voorgegaan door een medewerker van onze organisatie. We laten daarbij de keuze tussen een geboortefeest of een doopviering.

Met familie en vrienden uitdrukkelijk tijd maken om een mensenkind te verwelkomen op de wereld, kan tijdens een geboortefeest. Er wordt samen gezocht naar woorden, liederen en symbolen van waarde die uitdrukken wat de mensen die rond dit nieuwe leven staan, hem of haar in verbondenheid met de grote wereld willen meegeven voor het verdere leven.

Tijdens een doopviering wordt iemand opgenomen in de grote wereldwijde familie van christenen. Bij ons gebeurt dit in de schoot van de katholieke kerk. Oeroude symbolen krijgen een plaats maar worden creatief en in samenspraak geduid en gestalte gegeven. De voorganger zal een doopattest verstrekken dat desgevraagd kan voorgelegd worden aan de parochie bij gelegenheid van eerste communie of vormsel.

Geldigheid van dit doopattest

Onze vieringen zijn zonder meer kerkgeldig. Dit werd en wordt door Rik Torfs bevestigd. Rik Torf is de kerkjurist bij uitstek in Vlaanderen.
Hij schreef daarover aan één van de ouders: ‘Het doopsel is zonder meer rechtsgeldig. Basis: canon 849 en 869 CIC 1983. In ieder geval mag de pastoor mij altijd contacteren. Ook “het bisdom” trouwens.’
Volgens rector Rik Torfs zijn onze doopsels en lid worden van de Rooms Katholieke Kerk onlosmakelijk met elkaar verbonden, gezien dit duidelijk gebeurt ter opname in de RKK. (VRT interview 14 juni 2012)
Tijdens een onderhoud dat we vanuit Emmaüs-Vlaanderen hadden met de bisschop van Gent stelden we hem de vraag: “Zou u een kind dat naar voren komt om de communie te ontvangen de communie ooit weigeren?” Zijn antwoord was kort en duidelijk: “Neen.” Ook de Antwerpse bisschop Bonny verklaarde na de bisschoppensynode over het gezin dat hij nooit de communie zou weigeren aan een kind.
En zo is het ook altijd geweest. In de 15 jaar die we bestaan is werd nog nooit een kind de communie geweigerd. Op sommige verouderde sites wordt verteld dat onze vieringen niet geldig of volwaardig zouden zijn. Dit strookt niet met de werkelijkheid. Als er toch een probleem zou zijn dan lossen wij dit samen met jullie op.

Brief van de Belgische bisschoppen betreffende de geldigheid van een doopsel in de katholieke kerk.

Er zijn nog enkele pastoors, die ouders wiens kind door ons werd gedoopt, verkeerde of onvolledige informatie geven rond de geldigheid van dat doopsel.
Priester Rik Devillé, schreef daarover naar de bisschoppen, hun antwoord kan u hieronder nalezen.
In sommige sites van de RKK wordt verwezen naar een oudere verklaring van de Belgische bisschoppen. In de realiteit worden kinderen én hun ouders nu met grotere pastorale zorg en met meer begrip en respect voor hun privacy in de parochie welkom geheten.
Het is niet de taak van een pastoraal werker, priester, leerkracht, catechist, schooldirectie e. a. kinderen en/of hun ouders in het openbaar te bevragen of een kind gedoopt is. Evenmin kan er in het openbaar gevraagd worden of ouders gehuwd zijn of gedoopt zijn. Daarmee wordt de privacy wetgeving geschonden. Mocht dit toch gebeuren dan kan hiertegen door die ouders een klacht bij de Privacy Commissie worden ingediend via commission@privacycommission.be (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Onthaal in de parochie n.a.v. de eerste communie van je kind

Er zijn parochies die de kinderen die door Emmaüs - Rent a Priest zijn gedoopt, speciaal welkom willen heten in hun parochie. Waar dat gebeurt zijn we daar blij mee en zien we dat zeker niet als een probleem zoals men hier en daar vertelt. Als het onthaal aangeboden wordt als een verwelkoming en geen terechtwijzing naar de ouders toe, vinden wij dat een zinvol gebaar. Wie toch problemen ervaart kan zeker contact met ons opnemen.