Algemene voorwaarden

1. Partijen

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst gesloten tussen de verlener van de dienst, namelijk VZW Rent a Priest, vertegenwoordigd door de voorganger in kwestie, die lid is van deze VZW en de viering voorgaat enerzijds en de aanvrager van deze viering, namelijk diegene die de viering aanvraagt en het formulier invult anderzijds.

2. Gevolgde procedure

 1. U vult het aanvraagformulier in.
 2. Dit formulier komt terecht bij ons secretariaat dat de viering vervolgens
  doorstuurt naar een van onze voorgangers.
 3. Wanneer de voorganger vrij is, aanvaardt hij deze viering en zal hij u binnen een redelijke termijn contacteren om een afspraak met u te maken.
 4. Op het einde van dit contact wordt een voorschot gevraagd. Wanneer u dit voorschot overmaakt, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden die hier beschreven worden. Dit voorschot is in geen geval terug te vorderen, tenzij overmacht bewezen wordt. Dit voorschot dient als vergoeding voor de reeds gemaakte kosten en het vrijwaren van de datum en het tijdslot. Bij afzegging ten gevolge van bewezen overmacht, worden gemaakte kosten (bestellingen, verplaatsingen, gesprekken, administratie,…) afgehouden van het voorschot.
 5. Met dit voorschot wordt de datum en het uur van jullie ceremonie definitief vastgelegd. Bij wijziging van uur of dag, dient u steeds na te gaan of dit voor de voorganger mogelijk is. Indien hier een probleem opduikt, kan de voorganger het voorschot houden als vergoeding voor zijn geleverde werk, tenzij er sprake is van overmacht.
 6. Na betaling van dit voorschot zal u alle nodige informatie bekomen van onze voorganger. De ceremonie wordt vervolgens uitgewerkt in samenspraak tussen de voorganger enerzijds en de aanvrager van de ceremonie anderzijds.
 7. U ontvangt een factuur waarop het restbedrag vermeld wordt. Dit dient overgemaakt te worden 1 week voor de ceremonie. Indien dit niet gebeurt, beschikt de voorganger over het recht om de ceremonie te weigeren.

3. Annulering van de ceremonie

 • Zolang de voorganger geen contact met u heeft opgenomen, beschikt u over de mogelijkheid om de ceremonie kosteloos te annuleren. Dit doet u door een schrijven (e-mail of brief) aan het adres van de voorganger in kwestie.
 • Indien de voorganger reeds contact opnam en u het voorschot reeds heeft betaald, wordt ervan uitgegaan dat u akkoord met de algemene voorwaarden. Het annuleren van de ceremonie brengt in dat geval de volgende kosten met zich mee afhankelijk de termijn voor de ceremonie. Het voorschot wordt steeds integraal ingehouden.
  • Tot 6 maand voor de ceremonie dient u de helft van de totale factuur te betalen.
  • Tot 3 maand voor de ceremonie dient u 3/4de van de totale factuur te betalen.
  • Tot 1 maand voor de ceremonie dient u 7/8ste van de totale factuur te betalen.
  • Wanneer de ceremonie minder dan 1 maand voor de ceremonie wordt geannuleerd dient u de volledige factuur te betalen.
 • De aanvrager heeft het recht om kosteloos en zonder opgave van reden deze overeenkomst te annuleren per post of e-mail tot 14 kalenderdagen na het indienen van de aanvraag. 

4. Betalingsvoorwaarde

 • Het totaalbedrag verschuldigd voor de ceremonie wordt kenbaar gemaakt door de voorganger in kwestie en is even vinden op onze website: https://www.rentapriest.be
 • Het voorschot bedraagt steeds 1/3de van het totaalbedrag, tenzij er extra grote kosten gemaakt worden zoals een vliegtuigticket of dergelijke. Met dit voorschot bevestigt u het wederzijdse engagement om met deze voorganger verder op weg te gaan tot en met het voorgaan van de ceremonie en verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.
 • Het restbedrag dient overgemaakt te worden uiterlijk 1 week voor de ceremonie doorgaat. Indien dit niet zo is, behoudt de voorganger zich het recht om de viering eenzijdig te annuleren. Het volledige restbedrag blijft u verschuldigd aan de voorganger.

5. Opschorting of ontbinding van de overeenkomst

 • Indien de aanvrager een verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is VZW Rent a Priest bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 • Indien VZW Rent a Priest de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is VZW Rent a Priest niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding. 
 • Een tekortkoming kan niet aan VZW Rent a Priest toegerekend worden indien er sprake is van overmacht en de tekortkoming bijgevolg niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling  of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.  

6. Aansprakelijkheid

 • De VZW Rent a Priest is niet aansprakelijk voor ongevallen die tijdens de ceremonie gebeuren.
 • De VZW Rent a Priest is niet aansprakelijk voor Sabam of andere verplichtingen ten aanzien van auteursrechten.  
 • De voorgangers van VZW Rent a Priest zijn geen werknemers, maar werken op zelfstandige basis.  
 • Onverminderd afwijkende dwingende wettelijke bepalingen,  is VZW Rent a Priest  slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt wegens de niet-naleving van onze verbintenissen, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door een opzettelijke fout of door bedrog. Voor overige fouten zijn  wij  niet aansprakelijk. De  VZW Rent a Priest  is  bovendien uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. 
 • Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van de voorgangers opgeschort en zijn zij van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de  aanvrager  noch op enige andere wijze aansprakelijk.  

7. Bevoegde rechtbank

 • Bij burgerlijke geschillen zijn uitsluitend de Rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Brugge bevoegd en is alleen het Belgische Recht van toepassing.