Rent a Priest
Emmaüs vlaanderen


Welkom op de officiële website van Rent a PriestWie je ook bent, welke religieuze of filosofische levensbeschouwing je ook hebt, van harte welkom op onze website.

Op deze site leer je een groep mannen en vrouwen kennen, die, bewogen door eeuwen christelijke en humane waarden, voorgaan in vieringen, sacramenten en rituelen, los van elk dogmatisch denken. Rent a Priest verzorgt volwaardige Christelijk geïnspireerde vieringen en rituelen voor iedereen, ongeacht je verleden of geaardheid.

De vieringen van Rent a Priest zijn erg persoonlijk en sluiten aan bij je leefwereld en verwachtingen.

We duiden liefde, schoonheid, goedheid, verbondenheid en solidariteit in onze vieringen en brengen ze tastbaar aanwezig. Onze vieringen overstijgen dankzij onze aandacht voor solidaire inzet ook het hier en nu van de aanwezige groep. Zij zijn een universeel appèl naar rechtvaardigheid en verbondenheid. Zoals u verder leest heeft onze vereniging haar wortels in de Rooms Katholieke traditie en blijft ze daar trouw aan. Als we een kindje dopen stellen we ons (tenzij mensen dat niet willen, maar dan is het geen doopsel) dan ook niet buiten deze traditie maar doen dit ter opname in deze traditie. We willen bondgenoten zijn van de Rooms Katholieke Kerk maar passen ons aan aan de democratische verworvenheden van onze Westerse samenleving. We willen  terug naar het oorspronkelijke Rooms Katholicisme dat zijn wortels heeft bij Jezus en zijn gehuwde leerling Petrus. We hopen dat de klassieke RKK ook stappen zet in de richting die we voorgaan.

Tijdens het voorbereidend gesprek wordt gepeild naar je/jullie geloof en dit wordt in de viering verwerkt. Er zijn namelijk diverse vormen van geloven en niet die ene versie van het instituut.

Ons doelpubliek.

Iedereen is welkom.


We zien dat mensen zich tot ons richten omdat:


 • ze zich niet willen bekennen tot het kerkinstituut zoals het tot op vandaag is geëvolueerd
 • ze zich evenmin willen richten naar de vrijzinnige organisaties
 • ze een persoonlijke viering willen en geen standaard viering en ook geen taal die niet bij hun leefwereld aansluit.
 • ze kiezen voor een groep van bezielde mensen met een christelijke traditie en niet voor rituelenbureaus, artiesten of groepen die zich helemaal losgemaakt hebben van onze traditionele wortels.
 • Ze kiezen voor een viering met inhoud en voor een organisatie met een jarenlange ervaring en traditie.
 • Onze groep heeft ook een grote rol gespeeld in de strijd tegen en de erkenning van het seksueel misbruik binnen de kerk, wat door velen wordt gewaardeerd. (Lees in ?Open brief? hoe zwaar die strijd was en hoe oneerlijk hij verliep. Daar leest u één situatie van de velen)

VIEREN VAN UNIEKE LEVENSMOMENTEN


Wij verzorgen voor u:

Geboorte-en doopvieringen.

Huwelijksvieringen en relatievieringen m/v, m/m, v/, ook voor echtgescheidenen.

Groeifeesten (eerste communie, vormsel....)

Jubilea en herdenkingsvieringen.

Afscheidsvieringen, uitvaarten, herdenkingen...

Bijzondere levensmomenten.

Lezingen.


Onze voorgangers zijn theologisch geschoolde ongehuwde en gehuwde mannen

en vrouwen.

Verder op deze site kan u met hen kennismaken.Rent a Priest vzw. Hoe het begon.


Rent A Priest vzw werd in 2000 gesticht in Halle door Rudi Borremans, André Brems en Norbert Bethune.

De beweging is nooit bedoeld geweest als nieuwe kerk en is dat ook niet. Ze heeft haar wortels in de Roomskatholieke traditie en blijft daar trouw aan.Ze past zich wel aan aan onze democratische samenleving.Rent a Priest heeft niets te maken met de misbruiken en de macht van het instituut. Integendeel. We zijn reeds méér dan 20 jaar actief tegen seksueel misbruik. Geïnteresseerden lezen daar meer over in de link "Open brief".


Mededelingen. Klik hier voor de Geldigheid


 • Rent-a-Priest staat wel open voor iedereen maar is geen gemakkelijkheidsoplossing! Aan onze vieringen gaat altijd een voorbereidend gesprek vooraf, gezien we een persoonlijke levensechte viering met u opbouwen. Indien u dat niet wenst is het onnodig een aanvraag te doen.
 • De doopvieringen die wij voorgaan zijn kerkjuridisch geldig Dit wordt bevestigd door Prof. Torfs, Prof.Kerkelijk recht aan de KUL. Bij vragen hieromtrent mag hij steeds gecontacteerd worden.
 • Onze vaste voorgangers zijn gehuwde en ongehuwde priesters en pastores die een jarenlange opleiding hebben genoten. Ze hebben tientallen jaren ervaring in het voorgaan van rituelen. Ze willen geen nieuwe kerk vormen. Door een viering bij hen wordt je dus geen lid van een andere kerk. Daardoor kan je kind zijn eerste of plechtige communie doen of later huwen zonder dat er 'een overdracht' moet gebeuren, dwz zonder dat je dan opnieuw van kerk moet veranderen.
 • We vragen met aandrang uw vieringen liefst enkele maanden op voorhand vast te leggen. Als u te laat aanvraagt kunnen wij u geen viering verzekeren.
 • Wij danken u voor uw begrip en vertrouwen in onze organisatie. Vanwege de voorgangers en medewerkers R-a-P.

Copyright 2000/2015 - Rent a Priest vzw.